Polityka prywatnośći

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W przypadku gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych chcemy mieć przejrzystość co do podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane  osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

Istotna jest dla nas  przejrzystość naszych działań. Dlatego na niniejszej stronie prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Polimarky Sp. z o. o.  Sp. K. danych osobowych klientów, kontrahentów itp.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Polimarky Sp. z o. o.  Sp. K., ul. Bieszczadzka 10a, 35-082 Rzeszów  , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531322 .

BEZPIECZEŃSTWO

Podejmujemy rozsądne środki, aby pomóc chronić informacje o Tobie przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Wszystkie gromadzone dane są chronione za pomocą rozsądnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. Wdrażamy nasze wewnętrzne polityki i procedury dotyczące ochrony danych, ich bezpieczeństwa i poufności.

PRZETWARZANIE

Podczas kontaktu z Tobą zbierzemy i będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Kiedy przetwarzamy dane osobowe, zbieramy informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio, gdy korzystasz lub planujesz korzystać z naszych Usług, dzięki którym możemy zidentyfikować Ciebie, jako konkretną osobę.  W zależności od usługi, której dotyczy, możemy zbierać różne informacje o Tobie.

Osoby , które się z nami kontaktują

Dane osobowe zbieramy, gdy osoba fizyczna kontaktuje się z nami za pomocą dostępnych narzędzi, takich jak formularz kontaktowy (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości). Dane, które otrzymaliśmy wykorzystujmy  aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość lub odpowiednio załatwić sprawę. W przypadku wymiany wiadomości dane osobowe wymienione powyżej mogą obejmować:

 • imię i nazwisko,
 • stanowisko,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

dane kontaktowe pracodawcy, a także inne biznesowe dane kontaktowe.

Klienci

W celu świadczenia usług, podpisywania umów i profesjonalnego ich wykonywania zbieramy dane osobowe od naszych Klientów oraz osób kontaktowych działających w ich imieniu. Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują :

 • imię i nazwisko,
 • stanowisko,
 • dane kontaktowe Twojego pracodawcy,
 • numer telefonu służbowego,
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail)

Współpracownicy, w tym podwykonawcy

Zbieramy dane osobowe w celu zamawiania i otrzymywania Usług, a także w celu świadczenia Usług naszym Klientom. W takim przypadku przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.

Kontakty biznesowe

Gromadzimy i przetwarzamy dane biznesowe naszych obecnych i potencjalnych Klientów. Informacje te obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • stanowisko,
 • numer telefonu służbowego,
 • adres poczty elektronicznej ( adres e-mail)
 • dane kontaktowe pracodawcy.

Dane te są zbierane za pomocą systemu zarządzania firmą.

Użytkownicy serwisu Polimarky.pl

Odwiedzając stronę www.polimarky.pl możesz podać nam następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu (zostawiając nam wiadomość przez formularz kontaktowy).

Możemy również automatycznie zbierać dane o urządzeniach używanych do interakcji z naszymi Usługami. Może to obejmować adres IP, typ przeglądarki, adresy URL, odwiedzane strony internetowe, klikane linki, interakcje użytkownika, żądany adres URL, ustawienia sprzętu i wyszukiwane hasła, identyfikator urządzenia, przeglądarkę internetową i dane przeglądania gromadzone przez pliki cookie. Możemy otrzymywać informacje z plików cookies, czyli fragmentów danych zapisywanych przez Twoją przeglądarkę i przesyłanych do nas w odpowiedzi na Twoje zapytanie. Używamy tych informacji w celu poprawy jakości świadczonych usług, zrozumienia działań użytkowników, personalizacji treści i poprawy jakości naszych Usług.

Kandydaci w procesie rekrutacyjnym

Z informacji, które o Tobie uzyskujemy korzystamy w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu rekrutacji na dane stanowisko. Polimarky Sp. z o. o. . Sp. K. zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, tj. Kodeksem pracy ( jeśli ubiegasz się o zawarcie stosunku pracy z Polimarky)  oraz Kodeksem Cywilnym ( jeśli ubiegasz się o stanowisko na podstawie umowy cywilnoprawnej). Niektóre Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do innych określonych celów, Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie, na jaki wyrażasz zgodę.W przypadku nieudanej rekrutacji Twoje dane będą przechowywane wyłącznie na podstawie Twojej zgody.

CEL, SPOSÓB I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej opisaliśmy cele, dla których wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz wskazujemy podstawę prawną ich przetwarzania, tj. informację, na jakiej podstawie możemy korzystać z dotyczących Ciebie informacji. Postawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:  Twoja dobrowolna i świadoma zgoda na przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych lub  konieczność przetwarzania takich danych w związku z wykonywaniem zawartej z Tobą umowy lub  nasze prawnie uzasadnione interesy (w takim przypadku wyjaśnimy jakie to interesy). W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę, zgoda może zostać przez Ciebie cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgromadzone dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • prowadzenia podstawowej działalności, takiej jak komunikacja z klientami i planowanie biznesowe;
 • dostarczenia żądanej przez użytkownika informacji, przedmiotu lub usługi;
 • komunikacji z użytkownikiem w sprawie produktów, usług i zdarzeń dotyczących firmy Polimarky;
 • ulepszania naszych produktów, usług i witryn;
 • zapewnienia możliwości ubiegania się o zatrudnienie;
 • weryfikacji tożsamości i zapewniania bezpieczeństwa w obszarze jednego z pozostałych wymienionych tutaj celów;
 • zapewnienia lub poprawy bezpieczeństwa systemów elektronicznych firmy RTX;
 • odpowiedzi na zasadne żądania prawne zgłaszane przez organy ścigania lub rządowe organy regulacyjne;

Z wyjątkiem przypadków wykorzystania w ramach zawieranego kontraktu lub wypełnienia obowiązku prawnego, wykorzystanie gromadzonych danych osobowych nastąpi wyłącznie w zgodnym z prawem interesie handlowym, o którym mowa powyżej.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

przekazywanie Tobie informacji na temat zamówienia usługi , obsługi zgłoszeń, które do nas przesłałeś ( np. za pomocą formularza kontaktowego)

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. konieczność wynikająca z umowy – korzystamy z Twoich danych osobowych, aby wykonać ciążące na nas zobowiązania wynikające z zawartej z Tobą umowy i należycie wykonać usługę.

kontakt z Tobą celem oceny świadczonej usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych po wykonaniu świadczenia usługi; zapewnienie odpowiedniej i należytej obsługi Klienta

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Twoich danych osobowych, aby skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji zwrotnej po wykonaniu usługi oraz celem zapewnienia odpowiedniej i należytej obsługi Klienta

prowadzenie dla Ciebie działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego naszych usług własnych oraz badania satysfakcji klienta celem poznania poziomu zadowolenia z działalności naszej firmy lub świadczonych przez nas usług

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Twoich danych osobowych celem przekazywania Ci aktualnych informacji na temat naszych usług .  W niektórych przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, poprosimy o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przed wysłaniem takich informacji.

kontaktowanie się z Tobą drogą e-mailową w celach autoryzowanych działań marketingowych

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Twoich danych osobowych, aby kontaktować się z Tobą drogą e-mailową w celach autoryzowanych działań marketingowych. W tym przypadku działania te zostaną podjęte wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przed wysłaniem takich informacji. Udzielona zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na mocy obowiązujących przepisów prawa Twoje dane osobowe możemy przechowywać nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej rozwiązaniu w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, do  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz do archiwizacji.Dane osobowe zbierane w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przechowujemy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Ujawniamy ( powierzamy przetwarzanie)  dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo. W odpowiednich umowach zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. Twoje dane mogą być zatem przekazywane:

 • podmiotom, które z nami współpracują i wspierają nas w prowadzeniu naszej działalności i związanej z nią działalności;
 • podmiotom zewnętrznym, które zapewniają wsparcie techniczne naszych wewnętrznych systemów informatycznych oraz zarządzania stroną internetową;
 • organom nadzorczym, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub proces prawny;
 • podmiotom zewnętrznym, w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • ubezpieczycielowi w przypadku zgłoszenia lub potencjalnego zgłoszenia roszczenia wobec nas.

Możemy oferować funkcje udostępniania społecznościowego lub inne zintegrowane narzędzia, które umożliwiają udostępnianie treści lub działań w naszych Usługach za pomocą innych mediów. Korzystając z tych funkcji, możesz udostępniać określone informacje znajomym lub społeczeństwu, w zależności od ustawień, stronie trzeciej, która obsługuje udostępnianie społecznościowe, takiej jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Google + i YouTube.

TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującym prawem osobom fizycznym przysługują określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Administrator odpowiada za ich realizację. W sytuacji, gdy Polimarky Sp. z o. o.  Sp. K. jest Administratorem danych i decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, informujemy o przysługujących Ci prawach:

 • Prawo dostępu do danych osobowych – osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy jako Administrator oraz uzyskania kopii tych danych
 • Prawo do sprostowania danych – jeśli Twoje dane osobowe są nieaktualne lub nieprawidłowe.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych – jeżeli Twoje dane nie są już niezbędne do celu, dla którego zostały zebrane lub jeśli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia
 • Przetwarzania Twoich danych osobowych w czasie, abyśmy mogli sprawdzić, czy są one prawidłowe lub spójne.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – w każdym momencie, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a Twój sprzeciw jest uzasadniony przez szczególne okoliczności, w których się znajdujesz lub Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych.

W przypadku chęci dochodzenia tych praw oraz w sytuacji gdy jakiekolwiek dane są niepoprawne prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego pod adresem www.polimarky.pl/pl/kontakt. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Kontakt z organem nadzorczym: Prezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychUl. Stawki 2 00-193 Warszawa kancelaria@uodo.gov.pl więcej informacji na www.giodo.gov.pl.

CIASTECZKA

Serwis korzysta z tzw. plików cookie, które stanowią małe pliki tekstowe, pochodzące ze strony internetowej i przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika.

Pliki cookie są podzielone na:

 • pliki cookie sesji: są one przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do końca sesji przeglądarki. Zapisane informacje są następnie trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm nie pozwala plikom cookie sesji na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani poufnych informacji z Twojego urządzenia.
 • pliki cookie trwałe: są one przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam, dopóki ich nie usuniesz. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie usuwa ich z Twojego urządzenia. Mechanizm plików cookie trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani poufnych informacji z Twojego urządzenia.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookie innych firm. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się usunąć lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych Usług.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności wchodzi w życie 25 maja 2018 roku i będzie obowiązywać wraz ze zmianami jej postanowień w przyszłości.Dalsze korzystanie z Usług, po opublikowaniu jakichkolwiek modyfikacji niniejszej Polityki prywatności na tej stronie, potwierdzi, że akceptujesz zmiany i zgadzasz się przestrzegać zmienionej Polityki prywatności.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności lub przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie www.polimarky.pl.

Czujemy się odpowiedzialni za zasoby naturalne oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Chcemy na co dzień troszczyć się o przyszłość naszej planety. Oszczędzamy zużycie wody, utylizujemy ścieki z procesu recyklingu oraz ograniczamy zużycie prądu wyprodukowanego z nieodnawialnych źródeł.

Our in-house recycling line feeds Polimarky’s needs for recycled PP. This way, the company is able to offset up to 2000 T/yr of polypropylene. Since we recycle a homogenous material, our products can deliver repeatable quality consistently.

By tracing our feedstock origins, we can ensure the quality of the end product and choose reputable sources.

Dbamy o dobrą atmosferę, rozwój oraz kładziemy nacisk na ochronę środowiska. W połączeniu ze zobowiązaniami wynikającymi z certyfikatów, jak choćby ISO 14001, nasza organizacja przykłada wagę do redukowania wpływu na naturę.

Polimarky’s strategy includes accountability on the procedural level. We also encourage a spirit focused on improvement and environmental protection.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne zobowiązuje nas do tworzenia produktów, które mogą służyć przez długi czas. Rozumiejąc siłę konsumentów w kształtowaniu rynku, oferujemy trwałe materiały, potencjalnie zmniejszając zapotrzebowanie i użycie tworzyw niskiej jakości.

Smart Compounding principles require us to create products that can last for long. Understanding the power of the consumers to shape markets, we offer the manufacturers the materials that can be used in long-lasting, quality products, reducing the demand for cheaper, short-lived alternatives.

Obydwa zakłady produkcyjne Polimarky są częściowo zasilane instalacją fotowoltaiczną. Poprzez redukcję zużycia energii pochodzącej z węgla, zmniejszamy ślad węglowy wszystkich naszych tworzyw. Pełne uruchomienie instalacji zaplanowane jest na drugi kwartał 2024 roku.

Polimarky’s plants are powered by photovoltaic installation, producing 870 kW in peak. It reduces daily energy consumption coming from renewable sources, reducing our products’ carbon footprint further.

W naszych produktach wykorzystujemy tworzywo odzyskane w wewnętrznej linii recyklingu. Ponieważ przetwarzamy materiał jednorodny, nasze oparte na regranulatach tworzywa cechuje powtarzalna jakość. Rocznie w Polimarky recyklingowi podlega tysiące ton polipropylenu z big bag’ów, które zwykle produkowane są z materiału prime-grade.

Woda używana do mycia i chłodzenia materiałów krąży w zamkniętym systemie nawet przez 12 miesięcy.

W ten sposób oszczędzamy zużycie wody, zmniejszamy odprowadzane ścieki i energię potrzebną do wcześniejszego zutylizowania mikroplastików, które mogą się w niej znajdować.

Giving back through experience

Polimarky was founded in 1984 as a chemical company and entered the pipe systems and compounding markets in 1986 and 1992, respectively. For the next 30 years, those two capabilities allowed for significant growth and valuable experience that we happily share with our partners now.

Get to know our products!

The idea of SMART COMPOUNDING affects our R&D and engineering efforts. Our team’s mission is to maintain high quality and adjust product specifications to customers’ needs and environmental requirements. Polimarky is a perfect partner for those who want comprehensive services for thermoplastics processing.

Water used to clean and cool down the materials circulates within an enclosed system for up to a year. This way, we can save up on water consumption, reduce sewage, and utilize it for any microplastic contamination.

Rozwój wymaga współpracy. Znacząca liczba naszych pracowników otrzymuje roczne szkolenia związane z zawodem. Polimarky oferuje szereg wewnętrznych szkoleń każdego roku.

You can’t grow alone. X% of our workers receive profession-related training annually. Polimarky’s collaborative team provides x internal training every year.

Polimarky stara się promować zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną i dbałość o środowisko naturalne. Dążymy do świadomych ekologicznie, kreatywnych rozwiązań w naszych zespołach, co wymaga pozostawania w najlepszej dyspozycji.

Polimarky has launched a well-being program that promotes active lifestyle and environmental education within the company. We strive for eco-conscious, creative solutions within our teams, which requires mental well-being.

Na przestrzeni lat, inżynierowie i technolodzy Polimarky opatentowali cztery rozwiązania, obejmujące metody recyklingu, polimery termoplastyczne oraz niepalne mieszanki ceramizujące.

Over the years, Polimarky’s skilled teams have patented four products and solutions, varying from recycling methods through thermoplastic polymers to self-extinguishing, ceramifiable cable compounds.

W Polimarky skupiamy się na dawaniu równej szansy każdemu. Ponieważ mniejsze społeczności na obrzeżach miast często otrzymują mniej środków finansowych, wspieramy te mniejsze ośrodki edukacyjne, aby uczniowie mogli cieszyć się takimi samymi korzyściami jak w lepiej sfinansowanych szkołach.

At Polimarky, we focus on giving equal chances to everyone. As the smaller communities around cities tend to have less funding, we often support those smaller education centers so their students can enjoy the same perks as in the better-funded schools.

Poprzez śledzenie pochodzenia naszych surowców, możemy zagwarantować jakość końcowego produktu i wybierać renomowane źródła.

Doświadczenie, które procentuje

Polimarky powstało 1984 roku jako firma chemiczna, a na rynku systemów instalacyjnych i compoundingu pojawiło się w latach 1986 i 1992. Przez dekady doświadczenie i wiedza naszego zespołu pozwoliła tworzyć wyjątkowe i innowacyjne produkty.

Poznaj nasze produkty!

Misją naszego zespołu jest tworzenie trwałych produktów, które spełniają rygorystyczne oczekiwania klientów oraz normy środowiskowe. W relacjach z klientami skupiamy się na dokładnym zrozumieniu ich potrzeb oraz indywidualnym podejściu.

Jakość jest ukoronowaniem naszej pracy. Rozumiemy, że poprzez budowanie kultury organizacyjnej, komunikację opartą na szacunku, ciągły rozwój i troskę o środowisko, każdy z nas ma wkład w jakość naszych produktów i usług.

Wierzymy, że bez indywidualnego rozwoju pracowników, organizacja nie może wzrastać. Tworząc odpowiednie środowisko pracy, zachęcamy do śmiałych decyzji oraz pogłębiania wiedzy. W ten sposób nasza wykwalifikowana kadra potrafi tworzyć innowacyjne rozwiązania.

Dbamy o długofalowe relacje z naszymi Klientami i Partnerami. Zaufanie klientów wymaga od nas również dotrzymywania obietnic i transparentności. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu wszyscy czujemy się odpowiedzialni za biznes.

Szacunek do innych można najlepiej wyrazić przez zainteresowanie i zrozumienie ich potrzeb. To motywuje nas do stworzenia przejrzystej, otwartej kultury organizacyjnej, jasnego komunikowania i dążenia do rozwiązań przynoszących korzyść wszystkim zainteresowanym.

 • Oznaczanie masowego/objętościowego wskaźnika płynięcia (mfr/mvr) / ISO 1133
 • Zawartość napełnienia / ISO 3451-1.4
 • Oznaczanie wilgoci / ISO 62 Skurcz / ISO 294-4 Oznaczanie gęstości / ISO 1183 Kolor (CIE L*a*b*)
 • Temperatura mięknienia wg Vicat’a (VST) / ISO 306 
 • Okreslenie temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT) / ISO 75
 • Wskaźnik zapalności od rozżarzonego drutu (GWT) 5) / IEC 60695-2-12 
 • Klasa palności wg UL94
 • Oznaczanie Indeksu Tlenowego (Loi) / PN-EN ISO 4589-2 + A1:2006
 • Naprężenie na granicy plastyczności / ISO 527-1,2
 • Wydłużenie na granicy plastyczności / ISO 527-1,2
 • Wytrzymałość na rozciąganie / ISO 527-1,2
 • Wydłużenie przy zerwaniu/ ISO 527-1,2
 • Udarność wg izoda / ISO 180
 • Udarność wg charpy bez karbu / ISO 179
 • Udarność wg charpy z karbem / ISO 179
 • Twardość Shore’a [typ A/D] / PN ISO 868
 • DSC / PN-EN-ISO-11357

Tworzywa uniepalnione bezhalogenowo

Szeroka gama tworzyw uniepalnionych bezhalogenowo stanowi nowoczesne rozwiązanie dla wielu sektorów przemysłowych. Wyróżniające się doskonałą wytrzymałością, te zaawansowane polimery charakteryzują się również bezkompromisowym podejściem do bezpieczeństwa, eliminując obecność halogenów. Szeroka oferta Polimarky obejmuje rozwiązania dostosowane do różnorodnych zastosowań, od branży elektronicznej po sektor motoryzacyjny.

  MECHANICZNE TERMICZNE PALNOŚCIOWE
NAZWA MFR
[g/10 min]
ISO 11300
Gęstość
[g/cm3]
ISO 1183
Moduł sprężystości
przy rozciąganiu
[MPa] ISO 527
Wytrzymałość na rozciąganie
[MPa] ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu
[%] ISO 527
Udarność wg Charpy'ego
z karbem [kj/m2] ISO 179
Temperatura ugięcia
pod obciążeniem HDT
1,8 MPa [°C] ISO 75
Klasa paIności
wg UL-94/ EN 60695-11-20
Współczynnik palności
rozżarzonym drutem
GWFI IEC 60695-2-12
RESLEN PPC12.
V0HF NT 1B1100
12
[230°C/2, 16kg]
1.06 1850 20 >50 3.5 58 V0 /1,6 mm 960°C/1mm
RESLEN PPH13 T20
V0HF INT 1A0000EX
12
[230°C/2, 16kg]
1.23 2600 23 >10 2.5 V0 /3,2 mm 750°C/2mm
RESLEN PPH4 GF30
V0HF NT 1A0000EX
3
[230°C/2,16kg]
1.37 7000 92 >2 11 148 V0 /1,6 mm 960°C/1mm
RESTRAMID B27
V0HF BK 1A0000
1.17 4200 70 >5 3.5 80 V0 /1,6 mm 960°C/1mm
RESTRAMID B27 GF30
V0HF BK 1B0100EX
1.42 9600 95 >1 9 200 V0 /1,6 mm 960°C/1mm
RESTRAMID A27 GF25
V0HF NT 1A0000EX
1.38 8500 145 >1 9 235 V0 /1,6 mm 960°C/1mm

Oferujemy również usługi badania dla wszystkich naszych produktów przy użyciu posiadanych przez nas urządzeń testowych.

Tworzywa oparte na regranulatach

W trosce o środowisko, dla przyszłych pokoleń Polimarky przedstawia grupę produktów technicznych opartych na bazie surowców wtórnych. Produkowane tworzywa sztuczne są opracowywane z myślą o ściśle określonym przeznaczeniu. Używanie lub poddawnie tworzyw sztucznych recyklingowi w sposób odpowiedzialny stwarza możliwości ich funkcjonowania w wielu obszarach przemysłu i codziennego życia.

W celu zapewnienia powtarzalnej jakości, polipropylen przetwarzany jest we własnej linii recyklingu. Jednorodny materiał PCR zostaje poddany recyklingowi zapewniając kontrolę nad parametrami tworzywa.

NAZWA MFR
[g/10 min]
ISO 1133
Gęstość
[g/cm3]
ISO 1183
Moduł sprężystości
przy rozciąganiu
[MPa] ISO 527
Wytrzymałość na rozciąganie
[MPa] ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu
[%] ISO 527
Udarność wg Charpy'ego
z karbem [kJ/m2] ISO 179
RESLEN PPH 10R
T20 BK 1A0000
14 1.05 2000 20 >25 3.0
RESLEN PPH3SR
BK 2A0000
35 0.98 1400 22 >10 2,5
RESLEN PP2R
M18 BK 3B0000
2 1.01 1600 24 >4 4
RESLEN PPClR
TlO BK 1B00000EX
1 0.98 1500 22 >10 6
RESLEN PPH3R
GF30 BK 1A0000
3 1.15 5800 65 3 9
RESLEN PPH12R
K30 BK 1A0000
11 1.13 2200 21 >30 4
NAZWA MFR
[g/10 min]
ISO 1133
Gęstość
[g/cm3]
ISO 1183
Moduł sprężystości
przy rozciąganiu
[MPa] ISO 527, suchy
Wytrzymałość na rozciąganie
[MPa] ISO 527, suchy
Wydłużenie przy zerwaniu
[%] ISO 527, suchy
Udarność wg Charpy'ego
z karbem [kJ/m2] ISO 179
RESTRAMID B27R
GF15 BK 1I0000EX
1.22 5500 80 4 5
RESTRAMID B27R
GF30 BK 1l0000EX
1.35 8000 115 2 7
RESTRAMID B27R
GF30 BK 2I0000EX
1.36 8200 128 2 7.5
RESTRAMID B27R
GF50 BK 1I0000EX
1.56 13000 140 1 10
RESTREN ABS30R
BK 1A0000
30 1.04 2100 35 >10 8

Oferujemy również usługi badania dla wszystkich naszych produktów przy użyciu posiadanych przez nas urządzeń testowych.

HFFR Cable Compounds

RESLEN REF line is a halogen-free cable compounds designed specifically for the cable industry, serving as a safe alternative to PVC cable sheaths.

The used method eliminates the release of harmful and toxic gases during combustion. This feature enhances the safety of the product during use. In the event of a fire, the compound exhibits self-extinguishing properties due to the release of solid aluminum oxide and water vapor.

 • These compounds exhibit stable processing within the temperature range of 140 – 195 °C
 • Don’t need for additional extrusion equipment.
 • Polimarky offers a mixture for external applications such as HM2, HM4 LTS1, LTS2 with a flammability index of 38-41.
 • The product is available in natural, white, gray, black, orange, and red colors.
Name of product MFR 190°C / 21,6 kg
[g/10 min]
ISO 1133
MFR 1S0°C [g/cm3]
ISO 1133
Densiły 23°C/ 21,6 kg
[g/10 min]
ISO 1133
Tensile Strength
[MPa]**
EN 60811 - 501
Elongation at break
[%]**
EN 60811 - 501
Shore D hardness
ShD 23°C
ISO 868
Oxygen index [%]
ISO 4589
RESLEN REF 607 15 1.54 4 11 160 51 40
RESLEN REF 608 13 1.54 4.5 11.5 180 48 42
RESLEN REF 707 7 1.54 5 10 170 50 37
RESLEN REF FLEX 8 - 25 1.4 11 - 12 190 - 250 40 - 50 33 - 38

We offer testing services for all of our products in our in-house laboratories.

Tworzywa konstrukcyjne

Wieloletnie doświadczenie, nowoczesna technologia produkcji, własny Dział Badań i Rozwoju oraz Laboratorium wyposażone w różnorodną aparaturę kontrolno-pomiarową pozwala na dostarczanie na rynek wyrobów o wysokiej stabilnej jakości, produkowanych metodą compoundingu z szerokiej gamy polimerów termoplastycznych.

Tworzywa modyfikowane są pod kątem:

 • podniesienie wytrzymałości mechanicznej
 • podniesienie wytrzymałości na złamanie udarowe
 • podniesienie stabilności kompozycji
 • obniżenie właściwości palnościowych
 • podwyższenie sztywności i stabilności wymiarowej ze względu na skurcz przetwórczy
 • podwyższenie właściwości trybologicznych i ślizgowych
MECHANICZNE TERMICZNE
NAZWA Gęstość
[g/cm3]
ISO 1183
Moduł sprężystości
przy rozciąganiu
[MPa] ISO 527, suchy
Wytrzymałość na rozciąganie
[MPa] ISO 527, suchy
Wydłużenie przy zerwaniu
[%] ISO 527, suchy
Udarność wg Charpy'ego
z karbem [kJ/m2] ISO 179
Temperatura ugięcia
pod obciążeniem HDT
1,8 MPa [°C] ISO 75
Temperatura mięknienia
wg Vicat'a VST B120 [°C]
ISO 306
RESTRAMID B27 GF 30 1.36 9,600 185 1.5 13 - 18 215 210
RESTRAMID B27 GF 50 1.56 17,000 230 1.0 20 - 26 220 218
RESTRAMID A27 GF 30 1.36 10,000 200 1.5 12 - 16 250 213
RESTRAMID A27 GF 50 1.57 16,500 250 1.0 19 - 21 260 215

Oferujemy również usługi badania dla wszystkich naszych produktów przy użyciu posiadanych przez nas urządzeń testowych.

Tworzywa Poliolefinowe

RESLENY to modyfikowane polipropyleny (homopolimery i kopolimery) oraz polietyleny. Charakteryzują się szeroką gamą właściwości fizykochemicznych. Modyfikacja żywic polimerowych odbywa się zgodnie z wymaganiami przemysłu AGD, samochodowego oraz budowlanego i elektroinstalacyjnego.

Oferujemy przygotowanie mieszanek spełniających specyficzne wymagania Klienta. Nasza oferta dostępnych modyfikacji obejmuje napełnianie wypełniaczami mineralnymi typu

 • talk,
 • kreda,
 • baryt,
 • wzmacnianie włóknem szklanym i kulkami szklanymi,
 • uniepalnianie halogenowe i bezhalogenowe w klasach wg UL 94 i GWT,
 • różnego rodzaju modyfikacje typu udarowego, UV, LS, TS
 • barwienie w masie wg RAL, Pantone i wzorca Klienta.
    MECHANICZNE TERMICZNE
NAZWA MFR
[g/10 min]
ISO 1133
Gęstość
[g/cm3]
ISO 1183
Moduł sprężystości
przy rozciąganiu
[MPa] ISO 527
Wytrzymałość na rozciąganie
[MPa] ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu
[%] ISO 527
Udarność wg Charpy'ego
z karbem [kJ/m2] ISO 179
Temperatura ugięcia
pod obciążeniem HDT
1,8 MPa [°C] ISO 75
Temperatura mięknienia
wg Vicat'a VST A120 [°C]
ISO 306
RESLEN PPH GF 30 1.12 6,200 90 2,0 - 4,0 8 140 158
RESLEN PPH GF 50 1.32 9,500 110 1,2 - 4,0 10 145 160
RESLEN PPH T 30 3-20
(230°C/2,16kg)
1.14 2,800 26 15 - 100 3 65 157
RESLEN PPX GF 30 1.12 8,500 98 1,0 - 3,0 11 150 150
RESLEN PPC12. V0HF NT 1B1100
 • Klasa palności
  wg UL-94/ EN 60695-11-20
 • Współczynnik palności
  rozżarzonym drutem
  GWFI IEC 60695-2-12
12
[230°C/2, 16kg]
1.06 1850 20 >50 3.5 58

Nazewnictwo: GF włókno szklane, T- talk

NAZWA MFR 190°C / 21,6 kg
[g/10 min]
ISO 1133
MFR 1S0°C
[g/cm3]
ISO 1133
Gęstość 23°C/ 21,6 kg
[g/10 min]
ISO 1133
Wytrzymałość
na rozciąganie [MPa]**
EN 60811 - 501
Wydłużenie przy zerwaniu
[%]**
EN 60811 - 501
Twardość ShD 23°C
ISO 868
Indeks tlenowy [%]
ISO 4589
RESLEN REF 607 15 1.54 4 11 160 51 40
RESLEN REF 608 13 1.54 4.5 11.5 180 48 42
RESLEN REF 707 7 1.54 5 10 170 50 37
RESLEN REF FLEX 8 - 25 1.4 11 - 12 190 - 250 40 - 50 33 - 38

Oferujemy również usługi badania dla wszystkich naszych produktów przy użyciu posiadanych przez nas urządzeń testowych.

Mieszanki Kablowe HFFR

RESLENY REF to bezhalogenowe mieszanki kablowe. Stworzone zostały z myślą o przemyśle kablowym. Są bezpieczną alternatywą dla osłon kablowych z PCW.

Zastosowany sposób uniepalnienia eliminuje wydzielanie się podczas procesu palenia szkodliwych i toksycznych gazów. Sprawia to, że zastosowanie osłony z mieszanki bezhalogenowej podnosi bezpieczeństwo użytkowe produktu. Podczas pożaru mieszanka wykazuje właściwości samogasnące ze względu na wydzielający się w postaci stałej tlenek glinu i parę wodną.

 • Mieszanki charakteryzują się stabilnym przetwórstwem w zakresie temperatur 140 – 195 °C.
 • Nie wymagają zastosowania dodatkowego oprzyrządowania wytłaczającego.
 • Polimarky oferuje mieszankę do zastosowań zewnętrznych typu HM2, HM4 LTS1, LTS2 o indeksie tlenowym 38-41.
 • Produkt dostarczany jest w kolorze naturalnym, białym, szarym, czarnym, pomarańczowym i czerwonym.
NAZWA MFR 190°C / 21,6 kg
[g/10 min]
ISO 1133
MFR 1S0°C [g/cm3]
ISO 1133
Gęstość 23°C/ 21,6 kg
[g/10 min]
ISO 1133
Wytrzymałość
na rozciąganie [MPa]**
EN 60811 - 501
Wydłużenie przy zerwaniu
[%]**
EN 60811 - 501
Twardość ShD 23°C
ISO 868
Indeks tlenowy [%]
ISO 4589
RESLEN REF 607 15 1.54 4 11 160 51 40
RESLEN REF 608 13 1.54 4.5 11.5 180 48 42
RESLEN REF 707 7 1.54 5 10 170 50 37
RESLEN REF FLEX 8 - 25 1.4 11 - 12 190 - 250 40 - 50 33 - 38

Oferujemy również usługi badania dla wszystkich naszych produktów przy użyciu posiadanych przez nas urządzeń testowych.

 • Ponad 50-letani gwarancja żywotności,
 • szybki montaż,
 • niska emisja hałasu – nie przenosi drgań ani dźwięków,
 • niski współczynnik oporu hydraulicznego (k = 0,008),
 • niski współczynnik przewodzenia cieplnego 
(0,22 W/m*K),
 • odporność na szeroki zakres substancji chemicznych,
 • można go stosować do przesyłu wody pitnej
 • service life of over 50 years,

 • reliability and fast assembly

 • low noise — does not transmit vibrations or sounds,

 • low linear resistance coefficient (k = 0.008) — no tube overgrowth,

 • low thermal conductivity coefficient (0.22 W/m*K),

 • resistance to a wide range of chemical compounds,

 • can be used to transfer potable water

PE-RT z barierą EVOH

RURA PE-RT z barierą EVOH
Średnica [mm] J.m Ilość w opakowaniu Waga [kg]
Ø 10 x 1,3* mb 200 0.07
Ø 12 x 2,0* mb 200 0.08
Ø 14 x 2,0* mb 200 0.09
Ø 16 x 2,0* mb 200 0.10
Ø 18 x 2,0* mb 200 0.10
Ø 18 x 2,5* mb 100 0.11
Ø 20 x 2,0* mb 100 0.16
Ø 25 x 2,3* mb 100 0.17

PPR SD6 w kręgu

Rura PP-R SDR 6 (S 2,5, PN 20) w kręgu
Średnica [mm]J.mIlość w opakowaniuWaga [kg]
Ø 10 x 1,3mb2000.08
Ø 12 x 2,0mb2000.09
Ø 14 x 2,0mb2000.10
Ø 16 x 2,0mb1000.12

PPR SD11

Rura PP-R SDR 11 (S 5, PN 10)
Średnica [mm]J.mIlość w opakowaniuWaga [kg]
Ø 20 x 1,9mb1600.11
Ø 25 x 2,3mb1000.16
Ø 32 x 2,9mb600.26
Ø 40 x 3,7mb400.41
Ø 50 x 4,6mb400.63
Ø 63 x 5,8mb201.00
Ø 75 x 6,8mb81.39

PPR SD6

Rura PP-R SDR 6 (S 2,5, PN 20)
Średnica [mm]J.mIlość w opakowaniuWaga [kg]
Ø 16 x 2,7mb2000.11
Ø 20 x 3,4mb1600.17
Ø 25 x 4,2mb1000.27
Ø 32 x 5,4mb600.43
Ø 40 x 6,7mb400.67
Ø 50 x 8,3mb201.05
Ø 63 x 10,5mb121.65
Ø 75 x 12,5mb122.34
Ø 90 x 15,0mb83.36
Ø 110 x 18,3mb45.05

HFFR-RCT/GF

Rury HFFR-RCT/GF SDR 6 (S 2,5, PN 20)
Średnica [mm]J.mIlość w opakowaniuWaga [kg]
Ø 20 x 3,4mb1600.18
Ø 25 x 4,2mb1000.28
Ø 32 x 5,4mb600.45
Ø 40 x 6,7mb400.69

PPR/LFT

Rury PPR/LFT SDR 6 (S 2,5, PN 20)
Średnica [mm]J.mIlość w opakowaniuWaga [kg]
Ø 20 x 3,4mb1600.18
Ø 25 x 4,2mb1000.28
Ø 32 x 5,4mb600.45
Ø 40 x 6,7mb400.69
Ø 50 x 8,3mb201.02
Ø 63 x 10,5mb121.78
Ø 75 x 12,5mb122.88
Ø 90 x 15,0mb84.09
Ø 110 x 18,3mb45.28

PPR/GF

Rury PPR/GF SDR 7,4 (S 3,2, PN 16)
Średnica [mm] J.m Ilość w opakowaniu Waga [kg]
Ø 20 x 2,8 mb 160 0.15
Ø 25 x 3,5 mb 100 0.24
Ø 32 x 4,4 mb 60 0.39
Ø 40 x 5,5 mb 40 0.62
Ø 50 x 6,9 mb 20 0.85
Ø 63 x 8,6 mb 12 1.48
Ø 75 x 10,3 mb 12 2.40
Ø 90 x 12,3 mb 8 3.41
Ø 110 x 15,1 mb 4 4.40